top

Om Stepstones

Medicinska och kirurgiska framsteg har gett unga personer med långvariga sjukdomstillstånd som debuterat under barndomen en ökad förväntad livslängd. Denna grupp unga är i behov av specialistvård livet ut för att öka möjligheten till ett gott och långt liv.

Överföring av unga med långvariga sjukdomstillstånd från barn- till vuxensjukvård har under de senaste decennierna uppmärksammats i allt högre utsträckning. Brister i vården vid överföringen har uttryckts både av patienter och deras närstående – en fråga som också drivs av patientorganisationerna. Dessutom efterfrågar vårdpersonal inom barn- och vuxensjukvård förbättrade rutiner för att främja välbefinnande och medicinska utfall hos unga med kroniska sjukdomar under en sårbar period i livet.

Forskningsprojektet Stepstones (Swedish Transition Effects Project Supporting Teenagers with chrONic mEdical conditionS).

Stepstones är ett forskningsprojekt som avser att utveckla och utvärdera effekten av ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd med målsättningen att de skall bli aktiva partners under övergången från barn- till vuxensjukvård. Stepstones är generisk som idé men genomförs i första steget som en studie inriktat mot unga personer som har medfödda hjärtfel och diabetes typ 1.

Relaterade projekt